Share Button

Тука ќе има потатоци за сталниот свештеник

Контакт со свештеникот на тел: (+43) 06801427854