Share Button

ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР

12718186_1084893588228817_5668129472847351530_n

Отец ТАШКОВСКИ Валентин

АВРАМОСКИ Богоја

БЕЛЕСКА Олгица

ЈАКИМОСКИ Јонче

ЈАНКОВ Цветан

КАЈМАКОСКА Ружа

КРСТЕВСКА Снеже

КОВАЧКИ Ице

ИЛИЌ Тони

ЛАЗОВСКИ Димче

МИТАНОВСКИ Александар

МИТРЕВСКИ Живко

МИТЕВСКИ Дејан

НАУНЧЕВСКИ Миланче

ПЕЦЕВА Бети

СТАНОЕВСКИ Ѓорѓи

ТРПОСКИ Николче

ТАНЕВ Ѓорѓи