ТЕЛАТА НА МПЦО „СВ.НАУМ ОХРИДСКИ“ ВИЕНА ЗА 2016/2017 БЕА ИЗБРАНИ НА ПРВИОТ СОСТАНОК КОЈ СЕ ОДРЖА НА 24.02.2016 год.

Share Button


logo mpco

ЦУО – ЦРКОВЕН УПРАВЕН ОДБОР

Претседател

ДОМАЗАТОВСКИ Љупчо

Подпретседател

ДИШЛИЕВСКИ Спасе

Секретар

ПЕТРЕСКИ Роберт

Благајник

КИСЕЛОСКИ Борис

Заменик Благајник

ДИШЛИЕСКИ Љупчо

ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР

Парохиски свештеник – Отец ТАШКОВСКИ Валентин

Почесен претседатели – ЛАЗОВСКИ Димче

АВРАМОСКИ Богоја

БЕЛЕСКА Олгица

ТРТПОСКИ Николче

ИЛИЌ Тони

НИКОЛОСКИ Златко

ЈАНКОВ Цветан

ЈАКИМОВСКИ Јонче

КАЈМАКОСКА Ружа

КРСТЕВКА Снеже

КОВАЧКИ Ице

МИТЕВСКИ Дејан

МИТАНОВСКИ Александар

МИТРЕВСКИ Живко

ПЕЦЕВА Елизабета

СТАНОЕВСКИ Ѓорѓи

ТАНЕВ Ѓорѓи

КО – КОНТРОЛЕН ОДБОР

ЧЛЕНОВИ

ЃОРЕСКИ Јоне
ЈАКИМОСКИ Мишко
ЛЕВКОВСКА Антоанета

СО – СОВЕТОДАВЕН ОДБОР
(„СУД НА ЧЕСТТА“)

ЧЛЕНОВИ

АНТЕВСКИ Чедо
КИСЕЛОСКА Роза
НАЈДОСКИ Горан

24